Stosowanie kwoty zmniejszającej po uzyskaniu dochodów przekraczających 85.528 zł – stanowisko Ministerstwa Finansów

Za gofin.pl

Stosownie do art. 32 ust. 3 updof, zaliczkę na podatek obliczoną w sposób określony w art. 32 ust. 1 pkt 1, ust. 1a i 2 updof płatnik (zakład pracy) pomniejsza o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (w 2017 r. o 1/12 z 556,02 zł), jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie PIT-2.

Natomiast z art. 27 ust. 1b pkt 2 updof wynika, że przy obliczaniu zaliczek na podatek, w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł) – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą (556,02 zł rocznie).

Czy wobec tego płatnik powinien stosować 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli dochód pracownika uzyskany w tym zakładzie pracy przekroczył od początku roku 85.528 zł, lecz pracownik zamierza za dany rok podatkowy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem (art. 32 ust. 1a pkt 2 updof), o czym poinformował płatnika? O odpowiedź na to pytanie zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów, które w piśmie nadesłanym do naszego Wydawnictwa 8 czerwca 2017 r. udzieliło następujących wyjaśnień: „(…) w sprawie stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych unormowania zawarte w art. 32 ustawy (…) o podatku dochodowym od osób fizycznych (…), zwanej dalej »ustawą«, regulujące obowiązki płatnika (zakładu pracy), należy traktować jako rozwiązania szczególne w stosunku do określonych w art. 27 tej ustawy.

Art. 32 ust. 1a pkt 2 ustawy obliguje płatnika, którego podatnik poinformował o zamiarze opodatkowania rocznych dochodów, które przekroczą próg dochodu 85.528 zł, łącznie z małżonkiem bądź w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, do pobierania zaliczek na podatek według stawki 18%.

Kwestie stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek przez płatnika reguluje natomiast ust. 3 w art. 32 ustawy. Przepis ten nakłada obowiązek na płatnika do zmniejszania zaliczki obliczonej m.in. w sposób określony w ust. 1a o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, pod warunkiem złożenia przez podatnika oświadczenia PIT-2.

W przypadku podatnika, który złożył płatnikowi oświadczenie PIT-2 oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 2 ustawy o wyborze sposobu opodatkowania łącznie z małżonkiem bądź w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, płatnik powinien pomniejszać zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek nawet w sytuacji, gdy dochód podatnika przekroczył 85.528 zł”.