150 DNI PO UPŁYWIE TERMINU PŁATNOŚCI ZA FAKTURĘ

Brak zapłaty za otrzymaną fakturę w terminie 150 dni od dnia upływu wyznaczonego terminu płatności zobowiązuje kupującego do korekty odliczonego VAT.
Zasady korekty VAT naliczonego z nieopłaconych faktur reguluje art. 89b ustawy o VAT. Wynika z niego, że dłużnik musi skorygować odliczony VAT, gdy:

• upłynął 150 dzień od wyznaczonego terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze,
• nie uregulował należności najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od terminu płatności

Dłużnik, który nie opłacił faktury, musi pamiętać o następujących zasadach:
• Korekcie podlega tylko odliczony VAT.

Gdy dłużnik nie odliczył VAT z nieopłaconej faktury, nie ciąży na nim obowiązek korekty. Wynika to wprost z art. 89b ustawy o VAT, który stanowi, że dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury.

• Dłużnik koryguje VAT naliczony na bieżąco, tj. w deklaracji składanej za okres, w którym upłynął 150 dzień od upływu terminu płatności.
Dlatego dłużnik nie koryguje deklaracji, w której odliczył VAT.
• Korekta VAT naliczonego, gdy minął wyznaczony termin, a należność nie została uregulowana, jest obowiązkiem dłużnika.

• Dłużnik nie zawiadamia wierzyciela ani urzędu skarbowego, że dokonuje korekty. W deklaracji VAT-7 wpisuje tę kwotę w części D.3 w wierszu „Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy”.

• Korekcie podlega tylko VAT wynikający z faktury dokumentującej zakup.

Gdy wierzytelność zostanie uregulowana później, dłużnik musi:

• skorygować odliczony VAT w deklaracji za okres, w którym upłynął 150 dzień od upływu terminu płatności,

• wykazać ponownie ten VAT do odliczenia w deklaracji za okres, kiedy została uregulowana należność.

Natomiast w przypadku częściowego uregulowania należności dłużnik koryguje VAT w części przypadającej na niezapłaconą należność.

W związku z powyższym wszystkich klientów prowadzących KPiR , prosimy od 1 stycznia 2017 r. o dołączanie dowodów potwierdzających płatność za fakturę zakupu a klientów prowadzących księgi handlowe o bieżące dostarczenie wyciągów bankowych.